REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
MEDICAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.
ARS DENTISTICA – Naturalnie Piękny Uśmiech

 

§ 1 Treść Regulaminu

Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa:

1.     firmę Podmiotu Leczniczego oraz miejsce udzielania świadczeń

2.     cele i zadania Podmiotu Leczniczego;

3.     rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4.     strukturę organizacyjną Zakładu Leczniczego;

5.     przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu Leczniczego;

6.     organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu Leczniczego

7.     warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

8.     wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;

9.     wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

10.  sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Zakładu Leczniczego 

11.  Procedura składania skarg

przez podmiot leczniczy pod firmą MEDICAL INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowe, adres siedziby: ul. Zamknięta nr 10/3, 30-554 Kraków, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000789584, NIP: 6793185597, REGON: 383565739 (zwany dalej Podmiot Leczniczy), wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000249887

 

Podmiot Leczniczy działa na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów prawa oraz wdrożonych regulacji wewnętrznych, w szczególności:

1.     ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633)

2.     ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 790 z późn. zm.);

3.     ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.);

4.     aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw wymienionych w pkt 1) – 3) powyżej;

5.     Regulaminu.

 

§2 Firma podmiotu leczniczego, siedziba i miejsce udzielania świadczeń 

1.     Podmiot leczniczy działa pod firmą: Medical Investment Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.     Podmiot leczniczy może używać nazwy skróconej: Ars Dentistica

3.     Siedzibą Podmiotu leczniczego jest: ul. Zamknięta 10/3,30-554 Kraków

4.     Siedziba podmiotu jest również miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych.

5.     Niezbędne do procesu leczniczego badania diagnostyczne, które nie mogą być wykonane w Podmiocie leczniczym, będą wykonane w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą

6.     Przed skierowaniem na badania diagnostyczne Pacjent będzie każdorazowo informowany o miejscu wykonania badań diagnostycznych. 


§3 Cele i zadania Podmiotu Leczniczego

1.     Podstawowym celem i zadaniem Podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów wymagających świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

2.     Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na zasadzie pełnej odpłatności przez pacjenta.

3.     Pomiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

4.     Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, posiadające aktualne prawo wykonywania zawodu oraz spełniające wymagania zdrowotne.

5.     W celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych i oczekiwań swoich pacjentów Podmiot leczniczy będzie podejmować działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez monitorowanie jakości udzielanych świadczeń, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz dbałość o zachowanie praw pacjentów.


§4 Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

1.     1.     Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2.     Podmiot Leczniczy w komórce organizacyjnej udziela świadczeń zdrowotnych z obszaru leczenia stomatologicznego

3.     Do zadań w szczególności należą:

a.     udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją

b.     udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji,

c.     udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu periodontologii

d.     udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu protetyki stomatologicznej

e.     udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii stomatologicznej

f.      udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii dziecięcej

a.     udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej


                                     §5 Struktura organizacyjna Podmiotu Leczniczego i Zakładu Leczniczego

1.     Podmiotem Leczniczym kieruje zarząd Podmiotu Leczniczego – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej jako: „Zarząd”)

2.     W ramach Podmiotu Leczniczego funkcjonuje jeden zakład leczniczy (dalej Zakład Leczniczy): ARS DENTISTICA – NATURALNIE PIĘKNY UŚMIECH przy ul. Zamkniętej 10/3, 30-554 Kraków, (zwany dalej Ars Dentistica);

3.     W Zakładzie Leczniczym funkcjonuje jednostka organizacyjne: ARS DENTISTICA – NATURALNIE PIĘKNY UŚMIECH – nazwa zakładu) – Ars Dentistica (nazwa jednostki);

4.     W jednostkach organizacyjnych funkcjonuje komórka organizacyjna: Ars Dentistica (nazwa jednostki): 1800 Poradnia stomatologiczna;

5.     Świadczenia zdrowotne udzielane są w lokalizacjach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w następujące dni tygodnia:

a.     poniedziałek – piątek (w godzinach 9:00 – 19:00)

b.     w soboty (w godzinach 9:00 – 12:00)


§6 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 

1.     Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód lekarza dentysty lub higienistki stomatologicznej, posiadające aktualne uprawnienia i kwalifikacje do ich udzielania potwierdzone dyplomami, certyfikatami oraz spełniające wymagania zdrowotne.

2.     Świadczenia zdrowotne w poradni udzielane są w terminach uzgodnionych z osobą dokonującą rejestracji.

3.     Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z najwyższą starannością, mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjentów, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych kierują się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami aktualnej wiedzy medycznej oraz etyki zawodowej.

4.     Podmiot leczniczy podejmuje działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności przez monitorowanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu oraz dbałość o poszanowanie praw pacjentów. 

5.     Świadczenia zdrowotne udzielane są pod warunkiem wyrażenia zgody na dane świadczenie zdrowotne przez pacjenta/przedstawiciela ustawowego pacjenta. Zgoda winna zostać pobrana przez asystentkę stomatologiczną przed rozpoczęciem wizyty za pomocą systemu Felgdent lub w przypadku awarii za na piśmie, a później zarchiwizowana elektronicznie.

6.     Świadczenia zdrowotne udzielane są po uprzedniej rejestracji, w ustalonych terminach. Pacjent zobowiązany jest stosować się do terminów umówionych wizyt i niezwłocznie informować telefonicznie Zakład Leczniczy o okolicznościach mogących skutkować ich niedochowaniem. 

7.     Rejestracja pacjentów jest dokonywana osobiście przez pacjenta/przedstawiciela ustawowego lub telefonicznie pod nr: 592 492 030. Pacjent zobowiązany jest podać przy rejestracji swoje dane w zakresie umożliwiającym kontakt ze strony Zakładu Leczniczego (numer telefonu, adres e-mail, etc.).

8.     Świadczenia zdrowotne umawiane są według kolejności zgłoszeń. Jeśli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, lekarz upoważniony przez Zarząd może zadecydować o natychmiastowym udzieleniu świadczeń zdrowotnych. W takiej sytuacji udzielenie świadczenia zdrowotnego następuje poza kolejnością.     

9.     Dokładamy starań, by umówione wizyty odbywały się zgodnie z wyznaczonymi terminami, jednak z uwagi na możliwość przedłużania się innych wizyt lub wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, zastrzega sobie prawo do ich przesuwania w ramach danego dnia. Zakład Leczniczy zastrzega sobie też prawo do przekładania wizyt na inny dzień w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, w szczególności: udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnego modelu leczenia protetycznego, niedyspozycyjności lekarza, jak również z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym z powodu siły wyższej lub z przyczyn, o których mowa w ust. 8 powyżej. O zmianie terminu wizyty Zakład Leczniczy niezwłocznie informuje pacjenta/przedstawiciela ustawowego pacjenta. W przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie, pacjent uprawniony jest do żądania udzielenia świadczenia zdrowotnego w umówionym terminie przez innego lekarza, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn organizacyjnych.

10.  Świadczenia zdrowotne są udzielane na podstawie umowy zawartej przez Podmiot Leczniczy z pacjentem/przedstawicielem ustawowym pacjenta, przed udzielaniem świadczenia.

11.  Przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz w razie potrzeby kieruje na niezbędne badania diagnostyczne w celu ustalenia rozpoznania. Kierując pacjenta na badania diagnostyczne, lekarz poucza pacjenta o ich zakresie, ryzyku i możliwości wystąpienia powikłań, a nadto o obowiązku i terminie zgłoszenia się do Zakładu Leczniczego po uzyskaniu wyników badań diagnostycznych.

12.  Pacjent/przedstawiciel ustawowy pacjenta jest informowany jakie świadczenia zdrowotne wchodzą lub mogą wejść w zakres zalecanego leczenia, jakie wiąże się z nimi ryzyko i możliwości wystąpienia powikłań, a nadto jaka jest ich przewidywana łączna cena oraz okres trwania. Zakres, rodzaj, okres trwania oraz łączna cena świadczeń zdrowotnych mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stanu zdrowia pacjenta lub z innych przyczyn, które ujawnią się po przekazaniu pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu pacjenta informacji w tym zakresie i z medycznego punktu widzenia będą taką zmianę uzasadniały.

13.  Informacji o stanie zdrowia pacjenta udzielają osobom uprawnionym wyłącznie lekarze. Podmiot Leczniczy chroni dane pacjentów, w szczególności dane zawarte w dokumentacji medycznej, przed osobami nieposiadającymi upoważnienia do zapoznania się z ich treścią. Podmiot leczniczy przetwarza dane osobowe pacjentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

14.  Pacjent uprawniony jest do rezygnacji ze świadczeń zdrowotnych oraz cofnięcia zgody na leczenie w każdej chwili. 

15.  Podmiot Leczniczy zachowuje prawo do odmowy udzielenia dalszych świadczeń zdrowotnych, jeżeli okaże się, że pacjent nie może zostać ze względów medycznych zakwalifikowany do dalszego leczenia. 

16.  W przypadku braku kontynuacji leczenia z przyczyn, za które Podmiot Leczniczy nie ponosi odpowiedzialności, uiszczona zaliczka na leczenie zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów dotychczasowego leczenia, a w przypadku, gdyby koszty te przewyższyły wysokość uiszczonej zaliczki, pacjent zobowiązany jest uiścić Podmiotowi Leczniczemu brakującą kwotę. 

17.  W miarę możliwości konsultacje lub zabiegi powinny odbywać się w tym samym pomieszczeniu, bez konieczności przechodzenia pacjenta.  Dopuszcza się przejście pacjenta do innych pomieszczeń, jeśli uzasadnione jest to niezbędnym wyposażeniem technicznym lub warunkami przeprowadzenia świadczenia zdrowotnego.

18.  Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu. Skargi/zażalenia przyjmuje Rejestracja/Kierownik Rejestracji w dni pracy Poradni.

19.  Dokładamy wszelkich starań, aby zaplanowane wizyty odbywały się zgodnie z wyznaczoną godziną, lecz nie zawsze jesteśmy w stanie poprawnie przewidzieć długość zabiegu, dlatego prosimy o wyrozumiałość w przypadku opóźnień. W każdej sytuacji, w której ewentualne opóźnienie będzie nam wiadome postaramy się Pana/-ią uprzedzić telefonicznie. Naszym zwyczajem jest telefoniczne przypominanie o zaplanowanej wizycie w dniu poprzedzającym -prosimy o aktualizowanie danych kontaktowych, co ułatwi nam komunikację. Odwołanie terminu wizyty może także nastąpić z przyczyn od nas niezależnych -brak prądu, niedyspozycja lekarza i inne przypadki losowe, za które nie ponosimy odpowiedzialności, o których poinformujemy Pana/-ią telefonicznie, najszybciej jak tylko będzie to możliwe. Koszty dojazdu do gabinetu pokrywa Pacjent.


§7 Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych

1.     Jednostki i komórki organizacyjne funkcjonujące w ramach Zakładu Leczniczego współpracują ze sobą w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym oraz administracyjno-gospodarczym, w szczególności w zakresie realizacji celów oraz zadań Podmiotu Leczniczego, w tym współdziałają na rzecz zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.  

2.     Komórki organizacyjne realizują następujące zadania:

a.     udzielanie świadczeń zdrowotnych – zgodnie z profilem danej komórki; 

b.     prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z właściwymi przepisami prawa;

c.     dbałość o przestrzeganie praw pacjenta;

d.     właściwe i racjonalne gospodarowaniem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i innymi zasobami – w tym zapewnienie ich przechowywania we właściwych warunkach;  

e.     dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu;

f.      utrzymywanie odpowiedniego wyposażenia gabinetów stomatologicznych;

g.     systematyczne dążenie do doskonalenia kwalifikacji zawodowych personelu oraz jakości świadczonych usług;

h.     inne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz specjalistycznego charakteru udzielanych świadczeń zdrowotnych


§8 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

1.     W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Zakład Leczniczy może kierować pacjentów do skorzystania z określonych świadczeń zdrowotnych, niedostępnych w ramach Podmiotu Leczniczego a niezbędnych do udzielenia świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy, do innej placówki medycznej.

2.     Podmiot Leczniczy współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w tym może zawierać umowy na wykonywanie usług medycznych z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jeżeli przysłuży się to zabezpieczeniu prawidłowego toku leczenia.


§9 [Udostępnienie dokumentacji medycznej]

1.     Dokumentacja medyczna udostępniana jest osobom uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

2.     Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

a.     do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

b.     przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

c.     przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

d.     za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

e.     na informatycznym nośniku danych. 

3.     Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu następuje w uzgodnionym terminie. Osoba przeglądająca dokumentację medyczną ma prawo robić notatki oraz sporządzać fotokopie za pomocą własnego sprzętu. W czasie przeglądania dokumentacji medycznej obecny jest personel Zakładu Leczniczego.

4.     Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez Podmiot Leczniczy  pobiera opłatę w wysokości 50zł.


                              §10 Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

1.     Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie, zgodnie z cennikiem (Cennik), który dostępny jest w poczekalni Zakładu Leczniczego, z zastrzeżeniem że ostateczna cena świadczeń zdrowotnych jest przedmiotem indywidualnego ustalenia z pacjentem. W szczególności możliwe jest uzyskanie rabatu przez pacjenta w związku z sytuacją indywidualną lub szerokim zakresem leczenia. Ustalając wysokość opłat, bierze się pod uwagę konieczny do wykonania świadczenia nakład pracy personelu medycznego, zużycie sprzętu i urządzeń medycznych, wartość wykorzystanych wyrobów medycznych, czas trwania opieki medycznej oraz stopień skomplikowania zabiegu.

2.     Ostateczna cena świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy uzależniona jest od rodzaju i zakresu przedmiotowych świadczeń, który ustalany jest przez lekarza prowadzącego w porozumieniu z pacjentem/przedstawicielem ustawowym pacjenta.

3.     Koszty leczenia płatne są co do zasady po każdej wizycie. W przypadku niektórych świadczeń, pacjent jest zobowiązany do dokonania wpłaty zaliczki bądź zadatku, o czym jest informowany przed rozpoczęciem leczenia – wówczas pozostała część płatna jest po zakończeniu leczenia.

4.     Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana gotówką lub kartą płatniczą. Opłaty uiszczane przed realizacją usługi mogą być dodatkowo opłacone przelewem na wskazany rachunek.

5.     Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona do kasy fiskalnej, a pacjent musi otrzymać paragon fiskalny lub fakturę/rachunek (po zwrocie otrzymanego paragonu).


§11 Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

1.     Pracami Zakładu Leczniczego oraz działających w jego strukturze jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych kieruje Zarząd.

2.      Do osób wskazanych w ust. 1 powyżej należy zapewnienie prawidłowego działania Zakładu Leczniczego i jednostek oraz komórek organizacyjnych działających w jego strukturze, w tym w szczególności:

a.     nadzór nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach Zakładu Leczniczego;

b.     kierowanie pracą personelu działalności podstawowej i pomocniczej,

c.     kontrola wykonywania zadań przez podległych pracowników/współpracowników; 

d.     podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu, – reprezentowanie w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,

e.     podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem

zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilnych i o podobnym charakterze,

f.      kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę przepisów bhp i przeciwpożarowych,

g.     przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,

h.     wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność 

i.      zatwierdzanie harmonogramów pracy i potrzeb usług medycznych dla osób udzielających świadczeń medycznych,

j.      działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników – nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

k.     dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych.

l.      zgłaszanie właściwym izbom lekarskim przypadków naruszenia zasad etyki przez podległych pracowników/współpracowników.  


§12 Procedura składania skarg

1.     Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo złożyć skargę dotyczącą działania Podmiotu Leczniczego, Zakładów Leczniczych lub ich personelu.

2.      Przedmiotem skargi mogą być zarówno uchybienia o charakterze administracyjnym, jak i medycznym, w tym dotyczące naruszenia praw pacjenta.

3.     3. Skargę można złożyć: 

a.     osobiście – w rejestracji Zakładu Leczniczego;

b.     w drodze przesyłki pocztowej; 

c.     w drodze wiadomości e-mail na adres: info@arsdentistica.com  

d.     telefonicznie pod numerem: 607 660 125. 

e.     Podmiot Leczniczy ustosunkowuje się do treści złożonej skargi na piśmie.

f.      O sposobie rozpatrzenia skargi Podmiot Leczniczy niezwłocznie powiadamia skarżącego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że dochowanie tego terminu okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione. O okoliczności tej Podmiot Leczniczy poinformuje skarżącego. 


§13 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marzec 2022 roku. 

2. Regulamin jest udostępniany w następujący sposób:

a. na życzenie klienta – w recepcji Zakładu Leczniczego (w tym w wersji elektronicznej na tablecie);

b. na tablicy ogłoszeń – w recepcji Zakładu Leczniczego (jako kod QR); 

c. na stronie internetowej Zakładu Leczniczego.